پیرو اطلاعيه هاي قبلی جهت ثبت كد تاييديه تحصيلی مقطع قبل، به اطلاع می رساند پرتال آموزشی دانشجويانی كه نسبت به ثبت كد مذكور اقدام نكرده اند به"راكد_نقص تاييديه" تغيير وضعيت شده و حق شركت در امتحانات پايان نيمسال را ندارند. اين دسته از دانشجويان لازم است در اسرع وقت پس از مطالعه اطلاعيه درج شده در لينک ذيل نسبت به ثبت كد تاييديه تحصيلی مقطع قبلی خود در پرتال پويا اقدام و سپس جهت جاري شدن پرتال آموزشی، به آموزش دانشكده خود مراجعه نمايند.

https://edu.um.ac.ir/index.php/fa/news/1465-2023-11-29-08-17-55

آن دسته از دانشجويانی كه از طريق لينک فوق موفق به دريافت و ثبت كد نشده اند اما كد صحت و تاييديه باركددار خود را از دانشگاه قبلی دريافت نموده اند، می توانند از طريق درخواستهاي آموزشی درپرتال دانشجويی خود نسبت به  ثبت"درخواست استعلام مدرک" اقدام وضمن درج كد مذكور، تاييديه خود را بارگذاري نمايند. در صورتی كه هيچ كدام از موارد بالا امكان پذير نبوده اما دانشجو به موقع از مقطع قبلی دانش آموخته شده و عدم وصول به موقع تاييديه خارج از اختيار ايشان می باشد، به منظور مساعدت با اين عزيزان، می توانند از طريق درخواستهاي آموزشی در پرتال پويا، درخواست"تعهد پيگيري تاييديه فارغ التحصيلی مقطع قبل" را ثبت نمايند تا وضعيت تحصيلی آنان به صورت موقت جاري شود. ضمنا دانشجويانی كه با اين فرايند جاري_موقت می شوند در صورت عدم ارائه تاييديه تحصيلی به روشهاي ذكر شده تا تاريخ 1402/11/10، حق انتخاب واحد براي نيمسال بعد و ادامه تحصيل نخواهند داشت.

                                                                                                                                                            مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد