• .
    .

 

به اطلاع دانشجویان ورودی 1401  می رساند، دانشجویانی که تا تاریخ 1401/08/30 برای صدور معافیت تحصیلی اقدام نکرده اند، تا تاریخ 1401/09/05 براساس اعلام سازمان وظیفه عمومی مهلت مجدد برای صدور معافیت تحصیلی خواهند داشت. پس از انقضای تاریخ فوق پرتال آنها راکد و به نظام وظیفه معرفی خواهند شد.

برای اقدام و صدور معافیت تحصیلی  به سایت مدیریت آموزشی دانشگاه به آدرس https://edu.um.ac.ir مراجعه فرمایید.