• .
    .

 کلیه دانشجویان پسر ورودی ۱۴۰۱ و قبل از آن که برای صدور معافیت تحصیلی و یا صدور مجوز تمدید سنوات خود اقدام ننموده اند، تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ مهلت اقدام دارند. پس از این تاریخ دانشگاه بر اساس قوانین ناجا ناچار به اخراج دانشجو می باشد. برای صدور معافیت تحصیلی در سایت مدیریت آموزشی دانشگاه به آدرس edu.um.ac.ir، اطلاعیه معافیت تحصیلی ۱۴۰۱ را مطالعه نمایید.