• .
    .

بر اساس اعلام سازمان وظیفه عمومی، دانشگاه موظف می باشد دانشجویانی که سنوات های قانونی و ارفاقی آنها به اتمام رسیده و اقدامی تاکنون انجام نداده اند را به آن سازمان معرفی نماید، لذا در این خصوص آخرین فرصت ثبت درخواست تمدید سنوات برای دانشجویانی که نیاز به تمدید سنوات نیمسال اول 1402-1403 را دارند فقط تا پایان روز چهارشنبه بیست و نهم آذر ماه خواهد بود. ضمنا مسئولیت پیگیری و صدور مجوز توسط سازمان وظیفه عمومی، به عهده دانشجو می باشد.

این اطلاعیه به منزله ابلاغ به کلیه دانشجویان ذینفع بوده و بعد از این تاریخ، پورتال آموزشی آنها غیرفعال خواهد شد.

                                                                                                                                                                 مدیریت آموزشی دانشگاه